16.06.2022 - Plánovaná odstávka MZe Portál eAGRI a portálu farmáře

Vážení chovatelé,

upozorňujeme vás, že v období od 1. 7. (cca od 16 hod) do 10. 7. 2022 včetně nebudou fungovat z důvodu nezbytné aktualizace databází systémy a aplikace Ministerstva zemědělství na webové stránce MZe Portál eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství a stránka Portálu farmáře eAGRI - www.eagri.cz/public/web/mze/farmar. Nebude možné se k němu připojit a vést elektronicky stájový registr koní. Nebudou aktualizována data v systému IZR a tedy ani na Centrálním přístupovém místě pro evidenci koní.

Přenos dat do systému JIS na webu České jezdecké federace nebude tímto opatřením nijak omezen.


07.06.2022 - Blokace změny majitele – možnost zániku

Vážení chovatelé,

pokud je u koně uplatněna blokace změny majitele ve smyslu § 42, odst. 2 a 3 vyhlášky č.136/2004 Sb. ve znění novely č.5/2016, dojde k zániku blokace doložením ověřeného podpisu osoby, která blokaci provedla, k následné změně majitele. Blokace též zaniká úmrtím majitele nebo zánikem právnické osoby majitele.

V případě, kdy novému majiteli koně, u něhož je uplatněna blokace, není původním majitelem přes výzvy dodán nutný ověřený podpis a ke změně majitele je řádně doložen průkaz koně a vyplněné a podepsané hlášení změny, osloví písemně ÚEK, resp. UCHS, původního majitele koně s dotazem, zda na blokaci trvá. Pokud do stanoveného termínu blokaci aktivně nepotvrdí, blokace zaniká a změna majitele bude provedena.

Tento postup byl konzultován s MZe ČR a je reakcí na případ, kdy osoba „blokátora“ s novým majitelem přes veškerou snahu nekomunikuje a ověřený podpis nedodává.


06.03.2022 - Změny v "Průkazu koně"

Vážení chovatelé,

podle platného Prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/963, Přílohy II – vzorový identifikační doklad, začínáme vystavovat průkaz koně s některými změnami:

oddíl II. Podávání léčivých přípravků - důvodem pro vyloučení zvířete z porážky pro lidskou spotřebu může být pouze podání léčivého přípravku nebo administrativní důvod, tj. vystavení průkazu po 12 měsících od narození, vystavení duplikátu průkazu a náhradního identifikačního dokladu. Není tak již možné, aby majitel sám svým podpisem vyloučil koně z porážky pro lidskou spotřebu.

Oddíl III. Validační známka nebo licence - nový oddíl, který dokládá vyšší nákazový status zvířete, aby se na něj mohly vztahovat zvláštní podmínky pro přemísťování stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, čl.92., tj. prodloužení doby platnosti veterinárního osvědčení pro přesun na 30 dnů, platné i pro vstup do jiných členských států EU. Validační známku pro koňovitého na žádost provozovatele hospodářství vydá a zaznamená do průkazu koně příslušný orgán (SVS), a to na základě prohlídky místa obvyklého ustájení koně a splnění podmínek uvedených v čl.32 Nařízení 2021/963 splatností max. 4 roky. Licenci pro evidované koňovité (čistokrevné plemenné zvíře nebo koňovitý evidovaný u ČJF) vydá národní federace Mezinárodní jezdecké federace (FEI), tedy ČJF, která stanoví postupy a pravidla pro předkládání žádostí pro získání licence. Podmínky získání licence jsou stanoveny v č. 33 Nařízení 2021/963, licence je zaznamenána do průkazu koně s platností max. 4 roky.

Oddíl V. Zootechnické osvědčení - je vydáno pro čistokrevné plemenné koně příslušným uznaným chovatelským sdružením v ČR. Část I je přímo vytisknutou součástí průkazu koně, část II pro možnou aktualizaci údajů je přiložena. Vysvětlivky k obsahu zootechnického osvědčení naleznete v sekci Ke stažení.

Doklad Potvrzení o původu již není povinnou součástí průkazu koně, přesto budou tento doklad plemenné knihy v ČR nadále vystavovat. Nový typ průkazu již neobsahuje oddíl „Základní veterinární podmínky“.


18.03.2022 - Změny některých kontaktních údajů

Vážení chovatelé,
Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR (SCHCS) oznamuje změny a doplnění pracovníků pro registraci a označování koní:

Čechy - východočeská oblast:
MVDr. Zuzana Plundrová, Helvíkovice 30, Žamberk, 564 01
Telefon: 604 409 814 - e-mail: z.plundrova@seznam.cz

MVDr. Plundrová nahrazuje MVDr. Jindřicha Müllera, který již tuto činnost pro SCHCS vykonávat nebude.

Morava - severomoravská oblast:
MVDr. Vít Holý, Hlavní 115, Bolatice-Borová, 747 23,
Telefon: 777 269 849 - e-mail: vit.holy@email.cz

Přehled všech pracovníků zajišťující registraci a označování koní plemene CS naleznete v sekci "Kontakty.


08.02.2022 - Svaz chovatelů českého trakéna oznamuje změnu na postu tajemnice

Změny majitele, případně další dokumenty a dotazy, zasílejte na adresu: Sandra Moravcová, Národního odboje 398, Paskov, 739 21.
Telefon: 737 677 800, e-mail: moravcova.sandra@email.cz


22.12.2021 - PF 2022

Vážení chovatelé koní,

dovolte mi, abych vám za kolektiv ústřední evidence koní popřála krásné Vánoce, pohodové svátky a přiměřeně veselého Silvestra. V novém roce 2022 přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v osobním i pracovním životě, a také spoustu krásných zážitků s vašimi koňmi, ať už chovatelských, sportovních i jen ryze rekreačních. Ať vám vaši koně pomůžou překonat neveselou dobu a najít světlo na konci covidového tunelu !

V roce 2022 nás čekají v evidenci koní opět nějaké změny, především upravený průkaz koně dle předpisu EU, pravděpodobně od února 2022. Již od ledna 2022 přistoupíme v důsledku vysoké inflace a zvyšujících se nákladů k 10 % navýšení cen našich služeb. Nový ceník k nahlédnutí ZDE.

Ing. Alena Dvořáková, vedoucí ÚEK

17.6.2021 - Stanovisko České plemenářské inspekce (ČPI) k zařazení hřebců dovezených ze zemí EU nebo ze třetích zemí, pro které je v ČR vedena plemenná kniha, do ústředního registru plemeníků (URP)

Česká plemenářská inspekce vydala ve výše uvedené věci stanovisko, že podle § 22 vyhlášky č.448/2006 Sb., přílohy č. 6 tabulka 11 bodu A. 2. písmeno d) je pro zápis hřebce do URP nutná registrace a zápis plemeníka do plemenné knihy vedené pro dané plemeno v České republice. Pro hřebce plemen Irish Cob, Welsh Pony, Shetland Pony a Minihorse dovezených do ČR, kteří nejsou zapsáni v plemenných knihách vedených v ČR a do URP byli zapsáni na základě zahraniční licentace, bylo Českou plemenářskou inspekcí uloženo Ústřední evidenci koní vyzvat majitele těchto hřebců k zajištění dodatečného zápisu do plemenné knihy vedené v ČR do 30.9.2021. Případně hřebce z URP vyřadit.

Všechny majitele hřebců, kterých se to dotýká, obešleme doporučeným dopisem do 22.června 2021.

Ing. Alena Dvořáková, vedoucí ÚEK

28.5.2021 - Znovuotevření kanceláře ÚEK a aktualizace kontaktů

Vážení chovatelé,
oznamujeme vám, že kancelář ÚEK je opět otevřena pro vaši osobní návštěvu a vyřízení záležitostí spojených s evidencí koní. Můžete se dostavit každý pracovní den mezi 7 - 11 hod a 12 - 15 hod. Prosíme o dodržování hygienicko- epidemiologických opatření.
Zároveň upozorňujeme na změnu některých údajů v sekci "Kontakty". Došlo k přesunu regionálního pracoviště ČMSCH a.s. Hradištko
z Hradce Králové do Pardubic a byly doplněny některé nové osoby pro označování a registraci koní :
pro plemeno český teplokrevník - Veronika Jiroutová
pro plemeno slovenský teplokrevník CS - MVDr. Heda Krügerová a ing. David Vacek

V sekci "Ke stažení" naleznete formulář Hlášení změny pro nahlášení změny osobních údajů majitele.

19.11.2020 - Svaz chovatelů Shagya Araba oznamuje změnu osoby pro vedení plemenné knihy

Změny majitele, případně další dokumenty a dotazy, zasílejte na adresu Ing. Blanka Kytlicová: Dolní Smržov 8, Letovice, 679 61.
Telefon: 605 309 132, e-mail: shagyaarab.pk@seznam.cz


15.10.2020 - Uzavření kanceláře ÚEK pro veřejnost

Vážení chovatelé,

oznamujeme vám, že vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření onemocnění COVID-19 je až do odvolání pro veřejnost uzavřena kancelář Ústřední evidence koní ČR v budově hřebčína Slatiňany. Proto vás žádáme, abyste zrušili případnou plánovanou návštěvu na ÚEK a veškeré záležitosti k vyřízení zasílali pouze prostřednictvím poštovních služeb.

Děkujeme za pochopení !

20.5.2020 - Kancelář ÚEK je opět otevřena pro veřejnost

V rámci uvolňování omezení proti šíření nákazy onemocnění COVID-19 je od 20.5.2020 kancelář ÚEK v prvním patře budovy hřebčína Slatiňany otevřena pro veřejnost. Pro vyřízení záležitostí ohledně evidence koní nás můžete navštívit v pracovní dny mezi 8 - 15 hod,
s polední přestávkou mezi 11 - 12 hod. Při návštěvě použijte ochrannou roušku a dezinfekci umístěnou před vstupem do chodby kanceláře.
Děkujeme!

13.03.2020 - Uzavření kanceláře ÚEK pro veřejnost

Vážení chovatelé,
oznamujeme vám, že vzhledem k přijatým preventivním opatřením k zabránění šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 byly pro veřejnost uzavřeny všechny objekty Národního hřebčína Kladruby nad Labem, včetně administrativní budovy Hřebčína Slatiňany, kde sídlí Ústřední evidence koní ČR. Proto vás žádáme, abyste zrušili případnou plánovanou návštěvu na ÚEK a veškeré záležitosti k vyřízení zasílali pouze prostřednictvím poštovních služeb.
Děkujeme za pochopení !

25.6.2019 - Zootechnické osvědčení

Dne 1.11.2018 vstoupilo v platnost přímo aplikovatelné Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/2012 o plemenných zvířatech. Tento předpis mimo jiné zavádí nový pojem, a tím je zootechnické osvědčení. Na tento předpis reaguje také plemenářský zákon č. 154/200 Sb., a to novelou č. 3/2019 Sb. Zootechnické osvědčení je uvedeno v § 11a a další podrobnosti bude obsahovat připravovaná novela vyhlášky č. 448/2006 Sb.

Zootechnické osvědčení:
  • je doklad, který musí doprovázet čistokrevné plemenné zvíře nebo jeho zárodečné produkty při uvádění do oběhu, čímž se rozumí prodej zvířete, inseminační dávek nebo jiných zárodečných produktů.
  • shrnuje údaje o genetické kvalitě a rodokmenu plemenného zvířete.
  • vystavuje jej příslušné uznané chovatelské sdružení (plemenná kniha).
  • musí plemenné zvíře doprovázet, pokud má být zapsáno do jiné plemenné knihy
Vzor zootechnického osvědčení pro koňovité je obsažen v Nařízení komise v přenesené pravomoci (UE) 2017/1940:
I. část - obsahuje údaje totožné s potvrzením o původu, které je součástí průkazu koně, proto není povinné (až do 21.4.2021).
Do 21.4.2021 je možno vydávat pouze II. část vzorového zootechnického osvědčení, které je přílohou potvrzení o původu (pokud je POP součástí průkazu koně, který zvíře doprovází) a obsahuje doplňující údaje.

Zootechnické osvědčení je nyní vystavováno pro letošní narozená hříbata evidovaná v plemenných knihách vedených v ČR. Pro starší koně bude doklad vydán na žádost majitele.

19.02.2019 - Změny některých kontaktních údajů

Vážení chovatelé,
upozorňujeme vás na změnu adresy Ing. Jiřího Holíka : Semovická 483, Bystřice, 257 51. Ostatní kontaktní údaje zůstávají v platnosti - telefon: 777 964 490, email: holik.kone@seznam.cz

Dále dochází ke změně osoby zajišťující označování koní pro Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka CS na Moravě.
Od 1.března 2019 bude tuto činnost zajišťovat: MVDr. Pavel Havelka, Zálesná Zhoř 33, 664 84, telefon: 603 539 455, email: horses@volny.cz

03.09.2018 - Změny v registraci koní v rámci ASCHK

Vážení chovatelé,
od srpna 2018 dochází ke změnám v registraci koní v plemenných knihách vedených Asociací svazů chovatelů koní z.s. Písek. Čtěte ZDE

04.07.2018 - Změna vedení plemenné knihy českého teplokrevníka

Na konci měsíce června nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva zemědělství o uznání Asociace svazů chovatelů koní ČR z.s. uznaným chovatelským sdružením pro plemeno koní český teplokrevník. S veškerou agendou se obracejte na adresu:

ASCHK ČR
U Hřebčince 479, 397 01 Písek
Kontaktní osoba: Blahoslav Políček
Telefon: 382 210 644, 731 482 476 - e-mail: info@aschk.cz
www.aschk.cz

04.07.2018 - Změna sídla a osoby tajemnice SCHCS

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka z.s.
sídlo: U Kapličky 14, Mnětice, 530 02 Pardubice
tajemnice: Martina Bečková, telefon: 603 525 377 - e-mail:schcs@studbookcs.cz
Kontaktní adresa: SCHCS, Martina Bečková, Heřmánkovice 162, 549 84

12.04.2018 - Změna kontaktních údajů SCHČT

Kontaktní osobou SCHČT je nově paní Petra Hurtíková, která je k dispozici na e-mailu predsednictvo@ctsvaz.cz či tel: 774690265 (pevná linka a také mobilní číslo 777319632 jsou nefunkční). V případě jakýchkoliv dotazů se tak na ni neváhejte obracet.

Odkaz na oficiální webové stránky je: www.ctsvaz.cz

Označování koní pro PK ČT : EQUISERVIS KONZULENT s.r.o.

02.01.2018 - Změna adresy Ing. Petra Rydvala

Vážení chovatelé, upozorňujeme vás na změnu adresy inspektora firmy Equiservis konzulent s.r.o. , Ing.Petra Rydvala :

Ing.Petr Rydval, Pšeník 11, Brno, 639 00

Telefonní kontakt: 608 861 516 i e-mailová adresa: rydval.petr@seznam.cz – zůstávají v platnosti, stejně jako okresy v nichž zajišťuje registraci a označování koní.

06.12.2017 - Aktualizace webových stránek

Vážení chovatelé, upozorňujeme vás na změnu kontaktní osoby pro vedení plemenné knihy plemene Shagya arab. Změny majitele, případně další dokumenty a dotazy, zasílejte na adresu :

Radomír Kavka, Hřbitovní 537, Ostrožská Nová Ves, 687 22
Telefon: 725 401 441 - e-mail: kavka@sharr.cz

V sekci "Ke stažení" naleznete aktualizované " Pokyny pro vedení ÚE koní, oslů a jejich kříženců" a "Seznam hřebců zařazených do ústřední ho registru plemeníků".

V sekci Pro chovatele" nově naleznete odkaz na "Centrální přístupové místo pro evidenci koní" na webových stránkách Ministerstva zemědělství, kde si lze ověřit některé základní údaje o koních evidovaných v ústřední evidenci.

Celý kolektiv ÚEK přeje všem chovatelům koní poklidné prožití adventu, veselé Vánoce a v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a osobních i chovatelských úspěchů.

10.02.2016 - Novela vyhlášky č.136/2004 Sb. o označování zvířat a jejich evidenci a evidenci hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Vyšla pod č.5 ve Sbírce zákonů dne 15.1.2016 s účinností od 18.1.2016.
Reaguje na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/262 platné od 1.1.2016 - viz předchozí text ze dne 4.1.2016.

Novela vyhlášky mění některá dosud platná ustanovení v těchto oblastech:

Registrace koní

Stanovuje nový termín pro identifikaci hříběte a to, že průkaz koně musí být vystaven před opuštěním hospodářství, v němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data narození (§ 13 odst. 4 ). V případě, že tento termín nebude dodržen, bude vystaven rovnou duplikát průkazu koně , pokud bude doložen původ (§ 49 odst. 6), nebo náhradní identifikační doklad, pokud původ doložen nebude (§ 49 odst. 7). V obou těchto případech bude kůň bez výjimky vyloučen z porážky pro lidskou spotřebu.

Pracovník provádějící registraci koně, je povinen ji provést do 28 dnů ode dne, kdy k tomu byl majitelem prokazatelně vyzván (§ 13 odst. 5).

Koně narození v ČR registrovaní v plemenné knize v jiném členském státě EU, musí být zaevidováni do ústřední evidence na základě hlášení o registraci koně narozeného v ČR zaslaného do ÚEK spolu s originálem zahraničního průkazu do 28 dnů od jeho vystavení (§ 42 odst. 6).

Dovoz koní

Při trvalém dovozu koně( tj dovoz na dobu delší než 90 dnů) má majitel koně povinnost zaregistrovat koně do 30 dnů do ústřední evidence zasláním hlášení o trvalém dovozu a originálu průkazu koně na adresu ÚEK (§ 44 odst. 2). V případě koní zahraničního majitele má tuto povinnost osoba, u níž je kůň v ČR ustájen.

Za dočasný dovoz koně, kdy není povinné koně do ÚEK registrovat, je považován dovoz koně na závody, dostihy, přehlídky nebo výcvik nepřesahující 90 dní. Dále se povinná registrace netýká plemenných hřebců dovezených na plemennou sezónu (nadále však platí povinnost zařadit hřebce do ústředního registru plemeníků), klisen dovezených za účelem plemenitby na dobu do 90 dnů, koní umístěných ve veterinárním zařízení a koní určených k porážce do 10 dnů od dovozu (§ 44 odst. 1).

Pro doplnění: Koně dovezení ze třetích zemí (mimo EU) bez průkazu musí být identifikováni označením a vystavením průkazu koně do 30 dnů. Koně dovezení z členských zemí EU musí vždy doprovázet průkaz koně, s výjimkou dosud neodstaveného hříběte dovezeného spolu s matkou.

Hlášení změny

Nově je stanoven termín 30 pracovních dní pro hlášení změn - majitele, vývozu, úhynu, porážky, kastrace a ztráty (§ 46 ).

Pro zamezení neoprávněného přepisu majitele koně je dána zaevidovanému majiteli možnost písemně požádat plemennou knihu, resp. ÚEK, o provedení následné změny majitele jen po doložení úředně ověřeného podpisu stávajícího zaevidovaného majitele. (§ 46 odst. 2 a 3 ).

Tuto tzv. "blokaci změny majitele" doporučujeme provést především u koní ustájených v jiné stáji, než ve vlastní stáji majitele koně.

Majitelé koní jsou dle Nařízení 2015/262 povinni hlásit vydávajícímu orgánu do 30 dnů změny identifikačních údajů o koni a do 14 dnů skutečnost, pokud je kůň z důvodu léčby vyřazen z lidské spotřeby. Změny, vč. změny majitele, je možné hlásit buď původnímu vydávajícímu orgánu nebo plemenné knize pro příslušné plemeno vedené v ČR nebo přímo na ÚEK. To znamená, že v zahraničních průkazech může být změna majitele zaznamenána i v ČR. Výše uvedené se však netýká vyřízení změny majitele v plemenných knihách mimo EU, tj. změny majitele zaznamenané např. v certifikátech amerických plemen koní.

V případě nejasností a dotazů nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.

ing. Alena Dvořáková
vedoucí ÚEK

04.01.2016 - NOVINKY PRO ROK 2016

Vážení chovatelé koní, se vstupem do nového roku vám přejeme hodně štěstí a chovatelských úspěchů a zároveň bychom vás rádi informovali, že v novém roce 2016 dochází v oblasti evidence koňovitých k některým změnám. Dne 1. ledna 2016 vstoupilo v platnost nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262, kterým se stanoví pravidla identifikace koňovitých (dále jen Nařízení), jenž nahrazuje dosud platné nařízení Komise (EU) č.504/2008, které bylo v platnosti od 1.7.2009. Evropská Komise (EK) jejím prostřednictvím reaguje na aféry s koňským masem z roku 2013. Smyslem nových úprav a změn je zabránit, aby se do potravinového řetězce nedostávalo maso koňovitých neurčených pro lidskou spotřebu. Na základě provedeného šetření EK se ukázalo být hlavním rizikem nezákonné znovu uvádění do potravinového řetězce u takových zvířat, která již byla dříve vyloučena z porážky k produkci potravin z důvodů léčení zakázanými léčivy. Proto nové Nařízení upravuje některé dosavadní postupy a zavádí i nová opatření, která by toto jednání měla znemožnit. Smyslem nového Nařízení je zajistit dostatek ověřitelných informací před rozhodnutím o přijetí daného koňovitého na porážku k lidské spotřebě, což znamená zajistit plynulou správu identifikačního dokladu po celý život zvířete. Proto Nařízení nově ukládá členským států EU zřídit centrální databázi, kde se budou shromažďovat stanovené údaje o registrovaných koních. Centrální databáze budou propojeny a budou si předávat údaje o koních v případech, kdy byl identifikační doklad vydán v jiném členském státě, než je aktuální místo pobytu koně.

Nařízení ukládá vystavovat identifikační doklad (průkaz koně) dle závazného vzoru, takže v průkazech vydaných po 1.1.2016 bude oproti dosavadním změněno pořadí oddílů. Oddíl deklarující status koně jako určeného nebo neurčeného k porážce pro lidskou spotřebu se přesunul na druhé místo, hned za oddíl s identifikačními údaji. Stránky s určenými identifikačními údaji musejí být přelepeny přilnavou folií, aby nemohly pozměněny. Záznam o kastraci je proto přesunut až do části pro opravu a doplnění identifikačních údajů. Potvrzení o původu, vydávané koním registrovaným v českých plemenných knihách, bude nově do průkazu pouze vloženo, nikoliv pevně všito.

Nařízení nově stanovuje pevně daný termín pro řádnou identifikaci koně vystavením průkazu, a to do 12 měsíců od narození. Po tomto termínu bude vydán rovnou duplikát průkazu koně (pokud bude doložen původ) nebo náhradní identifikační doklad (pokud původ doložen nebude). V obou případech tak budou koně bez výjimky vyloučeni z lidské spotřeby přímo při vystavení průkazu.

Majitelé koní mají nově povinnost nahlásit vydávajícímu orgánu do 14 dnů skutečnost, že z důvodu léčby byl u jejich koně změněn status na vyloučeného z lidské spotřeby, a to na základě zápisu veterináře v příslušném oddílu průkazu koně.

Další novinkou je možnost vyřízení změny majitele koně u vydávajícího orgánu, v jehož působnosti je kůň aktuálně evidován. To znamená, že již není nutné posílat zahraniční průkazy k vyřízení změny majitele do zahraničí, ale že tento úkon může provést i ÚEK, resp. plemenná kniha v ČR.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č.2015/262 je přímo aplikovatelné, tzn. že jsme povinni se jím řídit bez ohledu na českou národní legislativu. Nicméně je připravována novela vyhlášky č. 136/2004 Sb. o označování zvířat a jejich evidenci, která na nový unijní předpis reaguje. Nově by tak novela, mimo výše uvedeného, např. měla stanovit termín 30 dní pro nahlášení všech změn vydávajícímu orgánu, oproti 5 dnům platným dosud. Až vstoupí novela v platnost, budeme vás opět informovat.

ing. Alena Dvořáková
vedoucí ÚEK

23.07.2015 - OZNÁMENÍ CHOVATELŮM !

Vážení chovatelé, od 1.7.2015 došlo ke zrušení regionálního pracoviště ČMSCH, a.s. v Praze.
Se svými dotazy se obracejte na ostatní regionální pracoviště ČMSCH, a.s. v ČR nebo na Informační službu na Hradištku.

11.06.2015 - Nejčastější problémy při vedení stájového registru koní na Portálu farmáře !

Vážení chovatelé, v letošním roce je nově požadováno vedení stájového registru koní elektronicky na Portálu farmáře za účelem doložení intenzity chovu (VDJ/ha) pro podání žádostí o některé typy dotací u Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Více v následujícím dokumentu - PROBLÉMY.

01.06.2015 - Poděkování paní Věře Nágrové !

Dlouholetá vedoucí Ústřední evidence koní paní Věra Nágrová se v pátek 29.5.2015 po 40ti letech strávených v Hřebčíně Slatiňany s námi rozloučila a odešla do zaslouženého důchodu. Ředitel NKH ing. Jiří Machek ji upřímně a srdečně poděkoval za výbornou práci, kterou zde odvedla a připomněl i cennou vzájemnou spolupráci z doby, kdy působil na MZe a podílel se na přípravě nových legislativních norem pro chov koní. ÚEK je, jak se říká, do slova a do písmene dítětem paní Věry Nágrové, která ji se svými spolupracovníky přivedla na svět a přes mnohá úskalí z ní postupně vytvořila současnou , troufám si říci, dobře fungující instituci, která se snaží chovatelům koní zajišťovat potřebné služby kvalitně, promptně a ochotně. V neposlední řadě zde vytvořila svým pozitivním, přátelským a dělným přístupem výborný kolektiv, kde se nám všem dobře pracuje. Za toto vše paní Věře děkujeme a přejeme jí hodně zdraví a spoustu dalších aktivně prožitých let, už bez pracovních starostí…

za kolektiv ÚEK ing.Alena Dvořáková

"Foto1", "Foto2", "Foto3"

11.03.2015 - Čekáte mail z Ústřední evidence a stále nepřichází?

V poslední době se zvýšil počet chovatelů, kterým od nás nepřišla mailová zpráva. Týká se to zejména těch, kteří používají mailového klienta SEZNAM.cz, ale může se jednat i o ostatní tzv. "freemailové klienty". Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu nevyžádané pošty (SPAM) zpřísňují i tito klienti kritéria pro vyhodnocování zda se jedná či nejedná o SPAM. Vzhledem k tomu, že se toto vyhodnocování děje plně automaticky, se ve spoustě případů stane, že je jako SPAM označena i "normální zpráva".

Zkontrolujte si tedy prosím složky "SPAM", případně "Nevyžádaná pošta"
, zda se právě tam nenachází Vámi očekávaný a stále nepřicházející mail.

Co dělat, aby se tato situace již neopakovala? Zde přinášíme řešení pro SEZNAM.cz, ale obdobné je to i u ostatních klientů: NÁVOD. Jedná se o to, aby naše mailová adresa info@uek.cz byla označena jako tzv. "bezpečný odesilatel" (což v tomto případě znamená přidat si naši adresu do kontaktů v mailovém klientovi).

03.02.2015 - OZNÁMENÍ CHOVATELŮM !

Oznamujeme že, v souvislosti se změnou v označování a registraci koní plemene ČT, nově od 22.1.2015 mohou označovat a registrovat koně, pro které není v ČR vedena plemenná kniha, osly - s výjimkou oslů registrovaných v rámci plemenné knihy osla domácího vedené ASCHK o.s.Písek, které označují nadále pracovníci Equiservisu konzulent s.r.o., a křížence oslů s koňmi :

Oblast Čechy - Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj

Ing.Jiří Holík, Nesvačily 68, Nesvačily u Benešova, 257 51
Telefon: 777 964 490 - e-mail: holik.kone@seznam.cz

Oblast Morava + východní Čechy a Vysočina - Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a kraj Vysočina

Ing.Roman Klos, Starojická Lhota 116, Starý Jičín, 741 01
Telefon: 604 693 662 - e-mail: klosroman@seznam.cz

14.01.2015 - Změna v registraci koní plemene ČT od 1.1.2015 !

Svaz chovatelů českého teplokrevníka ukončil k 31.12.2014 spolupráci s firmou Equiservis konzulent s.r.o. a s platností od 1.1.2015 budou registrace hříbat a zápisy klisen pro plemennou knihu ČT provádět následující dva zaměstnanci SCHČT:

Oblast Čechy - Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj

Ing.Jiří Holík, Nesvačily 68, Nesvačily u Benešova, 257 51
Telefon: 777 964 490 - e-mail: holik.kone@seznam.cz

Oblast Morava + východní Čechy a Vysočina - Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a kraj Vysočina

Ing.Roman Klos, Starojická Lhota 116, Starý Jičín, 741 01
Telefon: 604 693 662 - e-mail: klosroman@seznam.cz

23.12.2014 - Upozornění pro chovatele v okresech Uherské Hradiště a Zlín

Dle oznámení ing.Lubomíra Procházky s platností od 1.1.2015 bude označovat a registrovat koně v těchto dvou okresech:

Ing.Petr Rydval, Libosváry 82, Bystřice pod Hostýnem, 768 61
Telefon: 608 861 516 - e-mail: rydval.petr@seznam.cz

23.09.2014 - Upozornění pro majitele plem.hřebců působících mimo české PK - žádost o zveřejnění plemeníka v Seznamu hřebců 2015

Jako každoročně bude počátkem roku 2015 vydán Asociací chovatelů koní ČR Seznam hřebců oprávněných k plemenitbě v r. 2015 s uvedením údajů o připouštěcí stanici. Majitelé plemenných hřebců zapsaných do Ústředního registru plemeníků a působících mimo plemenné knihy vedené v ČR, si mohou Žádost o zveřejnění plemeníka v Seznamu hřebců 2015 stáhnout v sekci "Ke stažení". Zveřejnění údajů je bezplatné.

Připomínáme rovněž povinnost majitelů (příp. držitelů) plemenných hřebců odevzdat připouštěcí rejstříky ( dále jen PR) po skončení připouštěcí sezóny , nejpozději do konce roku, pověřené osobě, tj. Ústřední evidenci koní. Po navrácení PR za letošní rok bude majiteli následně zdarma zaslán PR na rok 2015. Pokud hřebec nepřipouštěl, oznamte tuto skutečnost na ÚEK telefonicky nebo emailem a PR si ponechejte pro příští rok.

22.04.2014 - AKTUALIZACE EVIDOVANÝCH KONÍ

Vážení chovatelé,
jako již pravidelně v prvních měsících nového roku rozesíláme některým z vás seznamy evidovaných koní s žádostí o jejich kontrolu a případnou aktualizaci nahlášením změn. Nejedná se o akci plošnou, na to vzhledem k počtu evidovaných chovatelů (cca 80 tis) nemáme kapacitu, ale o chovatele, kteří buď mají stále ještě evidované koně bez vystavených průkazů ( povinnost daná zákonem č.154/2000 Sb.) nebo u nichž jsou ustájeni koně zahraničních majitelů. Také obešleme majitele koní, kteří letos dosáhnou věku 30 let. Všichni ostatní si u nás mohou výpis evidovaných koní ke kontrole vyžádat písemně, emailem nebo telefonicky. Především to doporučujeme chovatelům, kteří své koně prodali, aby si tak ověřili, že noví majitelé nahlásili změnu majitele a koně jsou od původního majitele odhlášeni.
Připomínáme, že evidenci koní A 1/1 a klusáků nevedeme a informace o koních těchto plemen je třeba si vyžádat na Jockey Clubu ČR, resp. České klusácké asociaci. Děkujeme vám za spolupráci.

21.03.2014 - UPOZORNĚNÍ!

Oznamujeme chovatelům i spolupracovníkům, že v pátek 28. března 2014 bude z důvodu přerušení dodávky elektřiny od 7:30 do 15: 30 hod. ÚEK pracovat pouze v omezeném rozsahu. Nebudou fungovat pevné telefonní linky ani email, funkční bude pouze mobilní tel.č. 608 835 665 . Budeme moci poskytovat pouze obecné informace, databáze nebude přístupná. Pro případnou osobní návštěvu za účelem vyřízení změny majitele, registrace či odhlášení koní zvolte jiný termín. Děkujeme za pochopení.

07.10.2013 - Žádost o zveřejnění plemeníka v Seznamu hřebců 2014

Jako každoročně bude počátkem roku 2014 vydán Asociací chovatelů koní ČR Seznam hřebců s oprávněním k plemenitbě. Majitelé plemenných hřebců zapsaných do Ústředního registru plemeníků a působících mimo plemenné knihy vedené v ČR, si mohou žádost o zveřejnění plemeníka v tomto seznamu, stáhnout v sekci "Ke stažení".

Připomínáme rovněž povinnost majitelů nebo držitelů plemenných hřebců odevzdat po skončení připouštěcí sezóny (nejpozději do konce roku) připouštěcí rejstříky (PR) pověřené osobě, tj. Ústřední evidenci koní. Po navrácení PR za letošní rok budou následně zaslány PR na rok 2014. Pokud hřebec nepřipouštěl, oznamte tuto skutečnost na ÚEK telefonicky nebo emailem a rejstřík si ponechejte pro příští rok.

07.10.2013 - Zveřejnění sazebníku za služby Equiservisu konzulent s.r.o.

Pracovníci společnosti Equiservis konzulent s.r.o. (EK) smluvně zajišťují pro ÚEK registraci a označování koní , pro které není v ČR vedena plemenná kniha. Dle uzavřené smlouvy je finanční vyrovnání předmětem dohody mezi chovatelem a společností EK podle sazebníku poplatků EK . Nově tento sazebník naleznete v sekci "Ke stažení".

03.07.2013 - Aktualizován obsah stránek!

Aktualizovány "Pokyny pro vedení ústřední evidence koní" - naleznete v sekci "Ke stažení".

Pokyny byly aktualizovány z důvodu novelizace vyhlášky č.136/2004 o označování a evidenci zvířat a hospodářství - novela vyšla pod č.64/2013, v platnosti od 1.4.2013.

Níže jsou uvedeny změny a nová ustanovení týkající se koní nebo chovatelů koní, která novelizovaná vyhláška zavádí:

Mikročip (elektronický identifikátor)
v § 4, který specifikuje druhy identifikačních prostředků byl doplněn odstavec 2) - kde je řečeno, že lze používat čipy, které obsahují místo kódu země kód výrobce (začínají číslicí 9). A v případě, že obsahují kód země 203 pro ČR, přiděluje číselné řady výrobcům pověřená osoba - tedy ČMSCH a.s. Hradištko. Tyto čipy používají inspektoři EK i ostatní osoby označující koně pro české plemenné knihy. Problémy nastávají především při registraci koní pro zahraniční PK, které vyžadují popis a označení koně od veterináře a nebo, když si chovatel nechá koně očipovat veterinářem již před registrací. Ti však nemívají čipy se správnou číselnou řadou k dispozici a tak se stane, že jsou koně označeni nelegálním čipem. Tuto situaci teď řeší § 15, odst.2), který nařizuje v tomto případě povinnost nechat stanovit genetický typ koně jako alternativní způsob označení.

Vymezení hospodářství více chovatelů
§ 28, odst.5) - Dva a více chovatelů může chovat zvířata v jedné stáji pouze se souhlasem MZe. Chovatelé svůj záměr oznámí ministerstvu nebo orgánům dozoru (ČPI,SVS). MZe vydá souhlas na základě doporučení orgánu dozoru.

Registr koní držených v hospodářství
§ 41 - registr se vede písemně na formulářích, která mu poskytuje pověřená osoba ( prostřednictvím ÚEK) nebo elektronicky, ale již pouze v informačním systému ústřední evidence, tj.na Portálu farmáře. Tato aplikace předpřipravuje hlášení, která však nelze odeslat přímo, ale je nutno je vytisknout a poslat poštou nebo emailem (pokud není nutné posílat zároveň průkaz koně). Rovněž umožňuje vytvoření Deklarace chovu koní požadovanou jako přílohu k některým žádostem na dotace.
Bohužel se do novely nedostala navrhovaná úprava formulace údaje z bloku 2, tj."datum přemístění zpět na hospodářství", slůvko "zpět" mělo být vypuštěno, ale zůstalo uvedeno, což je zavádějící v případě uvedení prvního přísunu na hospodářství!

Registrace dovezených koní
§ 44 - doplněn odst.4)- který uvádí, že v případě, kdy se u dovezeného koně nemění majitel, tj zůstává majitel zahraniční, zasílá doklady k registraci koně chovatel, u něhož je kůň ustájen.

Průkaz koně
§ 49 - znovu doplněn do vyhlášky - uvádí povinnost pověřené osoby vydat průkaz do 28 dnů od doručení připouštěcího lístku nebo hlášení o registraci koně narozeného v ČR a dále povinnosti majitele koně -předat průkaz novému majiteli, zajistit vedení veterinárních záznamů a potvrzení o kastraci, u koní A 1/1 a klusáků 14 dní před vývozem zaslat průkaz na PK.

02.05.2013 - Vyloučení starších koní z potravinového řetězce - týká se vystavení průkazů koně po stanoveném termínu

Upozorňujeme všechny chovatele koní, že pokud nedoloží při registraci staršího koně potvrzení veterinárního lékaře (ne starší 30 dnů) , že kůň nebyl léčen zakázanými léčivy, bude do vystaveného průkazu koně vyznačeno, že kůň není určen k lidské spotřebě.

Pod pojmem "starší kůň" pro tento účel rozumíme všechny koně, kterým nebyl průkaz koně vystaven v určeném termínu , tj do konce roku narození koně nebo v případě pozdně narozených hříbat do 6 měsíců od narození, podle toho, který z těchto termínů nastane později (vyhl.č.136/2004, § 13). Proto vyzýváme chovatele, aby včas zajistili registraci narozených hříbat , tzn. u hříbat narozených do 30.6. je třeba dodat podklad k vystavení průkazu na ÚEK nejpozději do konce listopadu, u hříbat narozených ve druhé polovině roku, je třeba dodat podklad k vystavení průkazu na ÚEK do 5ti měsíců stáří hříběte. Osoba provádějící označování koní je povinna jej provést do 28 dnů ode dne, kdy k tomu byla majitelem vyzvána. Lhůta na vystavení průkazu je 28 dní od dodání podkladu na ÚEK.

Pokud tedy dojde k označení koně v době, kdy již požadovaný termín pro vystavení průkazu nebude dodržen, přikládejte k registraci výše uvedené potvrzení veterinárního lékaře.

Uvedené opatření zavádíme na pokyn ministerstva zemědělství v souvislosti s výskytem nedeklarovaného koňského masa v některých potravinách.

21.03.2013 - N.A.S.H. Registry - vyjádření MZe ČR

ÚEK sděluje, že obdrželo vyjádření Mze v záležitosti registrace koní zapsaných do plemenné knihy N.A.S.H. Registry vedené v USA. Vzhledem k tomu, že se jedná o plemennou knihu vedenou v zemi mimo Evropskou unii a koním zapsaným v plemenné knize "N.A.S.H. Registry" je vydáváno potvrzení o původu, Ministerstvo zemědělství nemůže zpochybňovat pravost vystavených dokumentů. Z tohoto důvodu budou tito koně zapisováni do ústřední evidence jako příslušníci plemenné knihy N.A.S.H. Registry. Ministerstvo tímto tedy pouze přebírá informace od plemenné knihy vedené mimo EU pro evidenční účely Ústřední evidence evidovaných zvířat.

29.01.2013 - VÝZVA K NAHLÁŠENÍ ŽIJÍCÍCH KONÍ, STARŠÍCH 30 A VÍCE LET!

Vážení chovatelé koní! Počet aktuálně evidovaných koní v ČR již překročil 80 tisíc a neustále se zvyšuje, přestože počet zapuštěných klisen i nově registrovaných koní v posledních letech spíše mírně klesá. Pomozte nám při aktualizaci skutečného stavu koní. Podrobnější informace naleznete v tomto "dokumentu ".

28.11.2012 - Inspektor Jan Chýle má nové telefonní číslo!

Upozorňujeme chovatele, že pan Jan Chýle, pracovník firmy Equiservis konzulent s.r.o., který zajišťuje registraci a označování koní ve středočeské oblasti , má nový telefonní kontakt : 725 384 531.

01.11.2012 - Žádost o zveřejnění plemeníka v Seznamu hřebců 2013!

Jako každoročně bude počátkem roku 2013 vydán Asociací chovatelů koní ČR Seznam hřebců s oprávněním k plemenitbě. Majitelé plemenných hřebců zapsaných do Ústředního registru plemeníků a působících mimo plemenné knihy vedené v ČR, si mohou žádost o zveřejnění plemeníka v tomto seznamu, stáhnout v sekci "Ke stažení".

Připomínáme rovněž povinnost majitelů nebo držitelů plemenných hřebců odevzdat po skončení připouštěcí sezóny (nejpozději do konce roku) připouštěcí rejstříky (PR) pověřené osobě, tj. Ústřední evidenci koní. Po navrácení PR za letošní rok budou následně zaslány PR na rok 2013. Pokud hřebec nepřipouštěl, oznamte tuto skutečnost na ÚEK telefonicky nebo emailem a rejstřík si ponechejte pro příští rok.

12.06.2012 - Nové plemenné knihy v ČR - osel domácí a trakénský kůň!

V květnu 2012 byly rozhodnutím MZe uznány dvě nové plemenné knihy : plemenná kniha osla domácího a plemenná kniha trakénského koně.

Uznaným chovatelským sdružením pro osla domácího je Asociace chovatelů koní ČR, o.s., Písek (www.aschk.cz , tajemník p.Políček - tel.382 210 644) ve spolupráci se Svazem oslích specialistů (www.sosli.cz , předsedkyně MVDr.Markéta Sedlinská - tel.777 107 226, sedlinskam@vfu.cz ).

Uznaným chovatelským sdružením pro trakénského koně je Svaz chovatelů českého trakéna, který získal doporučení pro vedení samostatné plemenné knihy od světového Trakehner Verband se sídlem v Německu. Předsedou Svazu je MVDr.Vít Holý ( tel. 777 269 849, vit.holy@email.cz ), funkci tajemníka bude vykonávat Ing.Lucie Zavadilová (tel. 603 525 377).

06.03.2012 - Mikročipy s kódem 203

Oznamujeme chovatelům koní, kteří registrují hříbata v zahraničních plemenných knihách, že nově mají možnost získat pro označení hříbat čipy s národním kódem 203 přímo od pověřené osoby, tj. Českomoravské společnosti chovatelů a.s., Hradištko. Chovatel musí zajistit aplikaci čipu osobou s odbornou způsobilostí v souladu se zákonem. Kontakt:

ČMSCH,a.s., oddělení UZ, Hradištko 123, 252 09
Květa Klímová , telefon: 257 896 284, fax: 257 740 491 - e-mail: klimova@cmsch.cz

Ostatním chovatelům zajišťují čipy pro označení koní uznaná chovatelská sdružení nebo ÚEK prostřednictvím smluvních pracovníků.

Více informací naleznete v tomto dokumentu .

20.02.2012 - Seznam hřebců v ÚRP!

V sekci "Ke stažení" najdete aktualizovaný abecední seznam hřebců zapsaných v "Ústředním registru plemeníků".

25.01.2012 - Výpověď smlouvy Ing.Holíkovi!

Oznamujeme chovatelům, že Ing.Holík od 27.2.2012 již nebude zajišťovat pro ÚEK žádnou činnost, tzn. že nebude označovat koně bez plemenné příslušnosti, osly a jejich křížence. Chovatelé se mohou nadále obracet na pracovníky Equiservisu konzulent s.r.o a další smluvní pracovníky ÚEK - viz. "Kontakty".

28.12.2011 - Změna v označování koní!

Oznamujeme chovatelům, že od 1.1.2012 přebírá oblast ing.Holíka v rámci firmy Equiservis konzulent s.r.o., zajišťující označování koní pro většinu plemenných knih v ČR a ÚEK:

Jan Chýle, Mimoňská 207, 471 23 Zákupy
Telefon: 487 857 117, 725 384 531 - e-mail: janchyle@seznam.cz

Jedná se o okresy :
Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Děčín Česká Lípa, Litoměřice, Ústí nad Labem

Ing.Jiří HOLÍK bude nadále označovat koně pro plemennou knihu lipických koní a smluvně pro ÚEK (koně bez plemenné příslušnosti, osli a jejich kříženci) s působností na celém území ČR:

Ing. Jiří Holík, Nesvačily 68, 257 51 Bystřice u Benešova
Telefon: 317 793 221, 777 964 490 - e-mail: jiri.holik@centrum.cz

08.11.2011 - Vyplňování Registrů koní v hospodářství!

Upozorňujeme všechny chovatele, kteří mají registrováno hospodářství pro chov koňovitých, že na návrh ČPI byly nově vypracovány vzory pro vyplňování registrů koní - bloku 1 a bloku 2. Z nových vzorů , které jsou k dispozici v sekci "Ke stažení", by mělo být lépe zřejmé, že do bloku 2 je třeba zaznamenat již první přísun koně na hospodářství, nikov pouze případné dočasné přemístění.

08.09.2011 - Žádost o zveřejnění plemeníka v Seznamu hřebců 2012!

Majitelé plemenných hřebců, zapsaných do Ústředního registru plemeníků a působících mimo plemenné knihy vedené v ČR, si mohou žádost o zveřejnění těchto hřebců v Seznamu hřebců pro rok 2012 stáhnout v sekci "Ke stažení".

Připomínáme rovněž povinnost majitelů nebo držitelů plemenných hřebců odevzdat po skončení připouštěcí sezóny (nejpozději do konce roku) připouštěcí rejstříky (PR) pověřené osobě, tj. Ústřední evidenci koní. ÚEK po obdržení PR za letošní rok automaticky zašle PR na rok 2012. Pokud hřebec případně nepřipouštěl, oznamte tuto skutečnost na ÚEK rovněž a rejstřík si v tomto případě ponechejte na příští rok.

01.08.2011 - Plemenná kniha Irish coba v ČR!

Nově je od června 2011 u nás vedena filiální PK ICS Ltd. plemene Irish cob. Uznaným chovatelským sdružením pro vedení plemenné knihy ICS je rozhodnutím Mze ČR Asociace svazů chovatelů koní ČR, o.s. v Písku. Kontaktní osoba:

Marta Moravcová, Vraňany 125, Vraňany, 277 07, tel.: 775 971 161, irskytinker@centrum.cz

01.06.2011 - Upozornění pro žadatele o zařazení hřebce plemen QH a APPAL do ÚRP!

S platností od 1.7.2011 musí být žádost o zařazení hřebce plemen Quarter Horse a Appaloosa do Ústřední registru plemeníků doložena, mimo potvrzení o původu a protokolu o stanovení genetického typu, také dokladem o výběru plemeníka vydaném plemennou knihou nebo doporučením chovatelské organizace, která příslušné plemeno v ČR zastupuje:

Czech Quarter Horse Association - Michal Petlan, tel.: 777 327 627, petlan@czqha.cz
Appaloosa Horse Club ČR - Václav Vacík, tel.: 602 453 039, vva@volny.cz

K tomuto závěru dospělo jednání zástupců zodpovědných státních orgánů (MZe, ČMSCH, ČPI, ÚEK) a výše uvedených organizací (CZQHA a ApHC CZ) s cílem nezpochybnitelného dodržení podmínek stanovených pro zápis hřebce do ÚRP zákonem č.154/2000 Sb., resp.vyhláškou č.448/2006 Sb.

01.05.2011 - Změna v označování koní!

S platností od 1.5.2011označuje koně, pro které není v ČR vedena plemenná kniha, osly a jejich křížence s koňmi, kromě pracovníků firmy Equiservis Konzulent s.r.o., také:

MVDr. Vít Holý, Borová 125, Bolatice, 747 23
Telefon: 777 269 849 - e-mail: vit.holy@email.cz

11.04.2011 - UPOZORNĚNÍ CHOVATELŮM !

Inspektor chovu koní pro východočeskou oblast Ing.Otakar VONDROUŠ bude od 19.4. do 30.6.2011 v pracovní neschopnosti.

V případě zájmu o registraci koní, pro které není v ČR vedena plemenná kniha, osly a jejich křížence, kontaktujte:
MVDr. Jindřicha Müllera, Mnětice 126, Pardubice, 530 02, Telefon: 603 579 583 - e-mail: muller@pce.cz


Registrace a označování koní pro plemenné knihy v rámci firmy EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. bude zajištěna pouze v případě neodkladných úkonů takto:

okresy: Liberec, Jablonec n/N, Jičín, Trutnov a Hradec Králové - Ing.Jiří Holík - tel. 777 964 490
okresy: Havlíčkův Brod, Chrudim a Pardubice - Luboš Kozák - tel. 777 891 367
okresy: Ústí n/O, Rychnov n/Kn, Lanškroun a Svitavy - část - Ing.Petr Rydval - tel.608 861 516
část okresu Svitavy - Ing.Lubomír Procházka - tel. 776 264 490

Upozorňujeme na vyšší cestovní náklady inspektorů! Bližsí informace na tel. 382 210 860 - Equiservis konzulent s.r.o.

Hlášenky o narození hříběte (modré připouštěcí lístky) zasílejte stále na adresu:
Ing.Otakar Vondrouš, Kosice 44, Chlumec nad Cidlinou, 503 65
.

Děkujeme za pochopení

31.03.2011 - Registr koní mohou chovatelé vést na Portálu Farmáře!

V rámci registru zvířat na Portálu Farmáře si mohou chovatelé koní nově vést Registr koní v hospodářství v elektronické podobě. Funkcionalita zajišťuje povinné výstupy z tzv. bloku 1 a bloku 2 a dále předvyplňuje formuláře pro odeslání do Ústřední evidence koní Slatiňany a deklarace chovu koní pro SZIF. Bližší informace ohledně vedení Registru koní na Portálu Farmáře naleznete zde. Veškeré informace o Portálu Farmáře a Registrech zvířat naleznete zde.

31.03.2011 - Změna sídla regionálního pracoviště Brno - Marie Dohnalová!

V sekci "REGISTRAČNÍ ČÍSLA HOSPODÁŘSTVÍ, REGISTRACE CHOVATELŮ A VEDENÍ REGISTRU KONÍ DRŽENÝCH V HOSPODÁŘSTVÍ " najdete aktualizovanou adresu sídla regionálního pracoviště Brno.

14.03.2011 - Seznam hřebců v ÚRP!

V sekci "Ke stažení" najdete aktualizovaný abecední seznam hřebců zapsaných v "Ústředním registru plemeníků".

30.08.2010 - UPOZORNÉNÍ PRO CHOVATELE KONÍ - POVODNĚ

Z rozhodnutí ředitele NH Kladruby nad Labem, s.p.o., Ing. Jana Höcka, nabízí NH - středisko Ústřední evidence koní, chovatelům koní postiženým povodněmi bezplatnou výměnu poničených průkazů koní, případně bezplatné vystavení duplikátů průkazů, které byly při záplavách nenávratně ztraceny. K žádosti o výměnu průkazu z výše uvedeného důvodu chovatel doloží poničený průkaz. V případě nemožnosti doložení poničeného průkazu přiloží k žádosti o vystavení duplikátu čestné prohlášení o ztrátě průkazu v důsledku záplav.

09.04.2010 - Změna v označování koní!

S platností od 1.4.2010 označuje koně, pro které není v ČR vedena plemenná kniha, osly a jejich křížence s koňmi, kromě pracovníků firmy Equiservis Konzulent s.r.o., také:

Ing. Stanislav Hošák, Lipová 629, Štěpánkovice, 747 28
Telefon: 602 540 056 - e-mail: s.hosak@tiscali.cz

15.03.2010 - Seznam hřebců v ÚRP!

V sekci "Ke stažení" najdete aktualizovaný abecední seznam hřebců zapsaných v "Ústředním registru plemeníků".

23.12.2009 - PF 2010

V novém roce 2010 přejeme všem chovatelům a příznivcům koní hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů!

kolektiv ÚEK

23.12.2009 - Změna v označování koní!

S platností od 1.1.2010 označuje koně, pro které není v ČR vedena plemenná kniha, osly a jejich křížence s koňmi, kromě pracovníků firmy Equiservis Konzulent s.r.o., také:

MVDr. Jindřich Müller, Mnětice 126, Pardubice, 530 02
Telefon: 603 579 583 - e-mail: muller@pce.cz

01.07.2009 - Aktualizován obsah stránek!

Obsah většiny podstránek byl aktualizován.

21.04.2009 - Změna v označování koní!

Od 1.7.2009 nastává změna v označování! Koně, kteří nejsou evidovaní v žádné v ČR vedené plemenné knize, koně bez plemenné příslušnosti a osli a jejich kříženci s koňmi se budou označovat slovním a grafickým popisem a čipem. Koně evidovaní v plemenné knize pak slovním a grafickým popisem, čipem a pokud to bude vyžadovat příslušný Řád plemenné knihy, tak také výžehem. Čipy musí splňovat parametry předepsané EU a budou je mít k dispozici pracovníci označující koně. Čipem se nebudou muset označovat pouze plemena: ČMB, NORIK, NORIK SLEZSKÝ, STAROKL.KŮŇ,LIPICKÝ KŮŇ, SHAGYA-ARAB a MORAVSKÝ TEPLOKREVNÍK.

28.02.2009 - Seznam hřebců v ÚRP!

V sekci "Ke stažení" najdete abecední seznam hřebců zapsaných v "Ústředním registru plemeníků".

31.10.2007 - Aktualizován obsah stránek!

Obsah většiny podstránek byl aktualizován, včetně sekce "Kontakty".

15.12.2006 - Aktualizován obsah stránek!

Obsah sekce "Kontakty - Shagya-arab" a "Pro chovatele - Ústřední registr plemeníků" byl aktualizován.

07.06.2006 - Aktualizován obsah stránek!

Obsah sekce "PRACOVIŠTĚ PŘIDĚLUJÍCÍ ČÍSLA HOSPODÁŘSTVÍ" byl aktualizován.

18.05.2006 - Aktualizován obsah stránek!

Obsah sekce "Kontakty" byl aktualizován.

23.01.2006 - Aktualizován obsah stránek!

Obsah sekce "Kontakty" byl aktualizován.

14.06.2005 - Aktualizován obsah stránek!

Obsah sekce "Kontakty" a "Pro chovatele - registrace..." byl aktualizován.

17.06.2004 - Pracoviště přidělující čísla hospodářství

V sekci "Pro chovatele - registrace..." najdete aktualizovaný seznam pracovišť přidělujících čísla hospodářství - podle krajů.

12.05.2004 - Moravský teplokrevník

Dnem 1.4.2004 se stal "Svaz chovatelů a přátel moravského teplokrevníka (SCHPMT) uznaným chovatelským sdružením pro plemeno "Moravský teplokrevník" - viz. sekce "Kontakty".

15.04.2004 - Aktualizován obsah stránek!

Obsah většiny podstránek byl aktualizován, včetně sekce "Kontakty".

05.04.2004 - Označování oslů a jejich kříženců

S účinností od 1.1.2004 se povinnost označování vztahuje i na osly a jejich křížence s koňmi. Označování zajišťují ti samí pracovníci jako u koní - viz odkaz "Kontakty"a stačí pouze slovní a grafický popis.

05.04.2004 - "Průkaz koně" bude nutný pro všechny koně!

S účinností od 1.1.2005 musí každého koně bez rozdílu věku doprovázet průkaz koně, vydaný podle plemenářského zákona.

Ústřední evidence proto upozorňuje především majitele sportovních koní, aby se na tuto skutečnost včas připravili. Vzhledem ke kapacitním možnostem ÚE, která má ze zákona mnoho jiných termínovaných povinností doporučujeme, aby o vystavení průkazu koně požádali již v průběhu tohoto roku. Pokud se v roce 2005 sejde žádostí více, nezaručujeme, že budou vyřízeny v termínech, které by si majitelé, vzhledem ke startu koní ve sportovních soutěžích, představovali.

Pokud má kůň dovezený z třetích zemí, nebo přemístěný z jiného členského státu, průkaz vystavený v souladu s předpisy Evropského společenství (obsahuje slovní a grafický popis), nemusí se v ČR vystavovat nový (§ 49, odst. (11), vyhlášky č. 136/2004 Sb.).

Podmínkou vystavení průkazu koně je registrace koně v ÚE - viz odkaz "Pro chovatele"

K žádosti o průkaz koně je nutné doložit:

  1. Aktuální slovní a grafický popis

  2. Registraci a popis koně provádí osoba, která pro organizace, které vedou plemenné knihy nebo pro ÚE provádí označování koní - viz odkaz "Kontakty ". Pokud má kůň vystaven zdravotní průkaz, jehož součástí je grafický popis, je možné použít i ten - do r.2004 mohli upřesnění popisu provádět i veterinární lékaři.

  3. V ÚE musí souhlasit majitel koně

    Pokud nesouhlasí, ke změně se použije "Hlášení změny" - viz formuláře ke stažení. Na hlášení je nutný podpis předchozího a současného majitele, případně místo podpisu předchozího majitele je možné přiložit fotokopii kupní smlouvy. V mimořádných případech (změny hodně starého data) lze tolerovat i úředně ověřené čestné prohlášení majitele o vlastnictví koně. Změnu majitele koní zapsaných plemenné knize provádí příslušná plemenná kniha!! Ostatní změny pak ÚEK ČR.

21.01.2004 - Změny telefonních čísel inspektorů chovů koní!

Upozorňujeme chovatele na změny telefonních čísel inspektorů koní - viz odkaz "Kontakty"

12.05.2003 - Spuštěny webové stránky ÚEK ČR