REGISTRAČNÍ ČÍSLA HOSPODÁŘSTVÍ, REGISTRACE CHOVATELŮ A VEDENÍ REGISTRU KONÍ DRŽENÝCH V HOSPODÁŘSTVÍ

Každý chovatel, který drží koně ve vlastní nebo pronajaté stáji nebo na vlastním nebo pronajatém pozemku, zaregistruje na předepsaném tiskopise (registrační lístek chovatele) u pověřené osoby všechna svá hospodářství, na kterých koňovité chová.Ukončení činnosti se oznamuje na formuláři "Oznámení o ukončení činnosti chovatele …".

 

PRACOVIŠTĚ PŘIDĚLUJÍCÍ ČÍSLA HOSPODÁŘSTVÍ:

 

REGISTR KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ S KOŇMI DRŽENÝCH V HOSPODÁŘSTVÍ

Chovatel, který má zaevidované hospodářství, má povinnost vést registr koní, oslů a jejich kříženců držených ve svém hospodářství, kam musí zaznamenat všechna zvířata umístěná na hospodářství, včetně zvířat cizích majitelů a zaznamenávat všechna jejich přemístění. Registry zasílá ÚEK chovatelům automaticky po přidělení čísla hospodářství. Chovatel zodpovídá ze zákona za aktuální vedení tohoto registru a je povinen ho předkládat příslušným orgánům státního dozoru ke kontrole (Česká plemenářská inspekce a orgány Státní veterinární správy). Registr koní lze vést i elektronicky na Portálu farmáře na www.eagri.cz . Vedení koní v tomto registru umožňuje automatické načítání průměrných stavů pro účely vedení pastevního deníku a produkce statkových hnojiv (obdobně jako u skotu). Pro žadatele o dotace v rámci opatření LFA, AEKO a EZ je elektronické vedení stájového registru koní na Portálu farmáře povinné.

Na ÚEK se údaje o ustájených konovitých a jejich přemísťování nezasílají. Hlášení podléhají pouze změny trvalé, uvedené v kapitole "Hlášení změn". Elektronické vedení registru na Portálu farmáře umožňuje předpřipravovat tiskopisy "hlášení změny", které je však nutné následně vytisknout a zaslat na ÚEK, resp. plemennou knihu. Elektronické zasílání změn tak jako u jiných hospodářských zvířat není možné.

Jak vyhláška č.136/2004 Sb. o označování a evidenci, ve znění pozdějších předpisů vysvětluje pojmy hospodářství, přemísťování, registrační číslo hospodářství, identifikační číslo koně, které se uvádí v registru, uvádíme níže:


Vymezení hospodářství pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby

Hospodářstvím se pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby rozumí:

  1. stavba, zařízení nebo místo v držení jednoho chovatele

  2. pozemek, na kterém jsou zvířata držena nebo více takových pozemků, které se nacházejí i na více katastrálních územích, ale tvoří spolu jeden celek; pokud tento pozemek nebo tyto pozemky bezprostředně navazují na stáj nebo na soubor stájí s chovem zvířat, která jsou na pozemku pasena a tvoří s ním jeden celek, jedná se o jedno hospodářství

Dva a více chovatelů může chovat zvířata v jedné stáji pouze se souhlasem ministerstva zemědělství.

Registrační číslo hospodářství - nejvýše čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního hospodářství, chovatele včel, obchodníka, provozovny jatek, provozovny líhní, asanačního podniku, shromažďovacího střediska a uživatelského zařízení a který obsahuje:

  1. na prvních dvou místech alfabetické označení země původu - písmena "CZ" pro Českou republiku
  2. na následujících nejvýše dvanácti místech číselnou řadu

Identifikační číslo koně a osla a jejich kříženců - nejvýše patnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete a který obsahuje

  1. na prvních třech místech kód země registrace - číslo "203" pro Českou republiku
  2. na následujících třech místech alfanumerický kód uznaného chovatelského sdružení nebo pověřené osoby, které zvíře poprvé zaevidovalo do registrační knihy koní
  3. na posledních nejvýše devíti místech registrační číslo zvířete v databázi uznaného chovatelského sdružení nebo pověřené osoby, které zvíře poprvé zaevidovalo do registrační knihy koní

Přemístění zvířete - je přesun zvířete mezi různými hospodářstvími téhož chovatele, přesun k jinému chovateli, přesun na svody zvířat a ze svodů zvířat, přesun k obchodníkovi, přesun k provozovateli jatek, přesun k provozovateli shromažďovacího střediska, přesun do uživatelského zařízení, přesun zvířete do asanačního podniku, přemístění z jiného a do jiného členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát") a dovoz nebo vývoz ze země, která není členským státem Evropské unie (dále jen "třetí země");

za přemístění zvířete se nepovažuje přesun zvířete mezi různými stájemi uvnitř téhož hospodářství (dále jen "přesun zvířete mezi stájemi")


Pracoviště přidělující čísla hospodářství v rámci kraje

(V nezbytných případech je možné uvedené pracovníky navštívit na jejich pracovišti, návštěvu je však nutné předem telefonicky dohodnout)

PRAHA (11) A STŘEDOČESKÝ KRAJ (21)

k 1.7.2015 bylo pracoviště ZRUŠENO - obracejte se na kterékoliv jiné regionální pracoviště

JIHOČESKÝ KRAJ (31), VYSOČINA (61)

ČMSCH a.s. , regionální pracoviště ÚE
Šimůnková Hana, DiS. - tel.: 565 333 527, 724 029 680 - e-mail: vysocina@cmsch.cz
U Stínadel 1317
393 01 Pelhřimov

PLZEŇSKÝ KRAJ (32), KARLOVARSKÝ KRAJ (41), ÚSTECKÝ KRAJ (42), LIBERECKÝ KRAJ (51)

ČMSCH a.s. , regionální pracoviště ÚE
Bc. Lazebníková Šárka - tel. 377 918 734, 724 149 619 - e-mail: plzen@cmsch.cz
Slovanská alej 28
326 00 Plzeň

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ (52), PARDUBICKÝ KRAJ (53)

ČMSCH a.s. , regionální pracoviště ÚE
Ing. Relichová Monika - tel. 466 614 203, 724 171 227 - e-mail: pardubice@cmsch.cz
Boženy Němcové 231
530 02 Pardubice

JIHOMORAVSKÝ KRAJ (62), ZLÍNSKÝ KRAJ (72)

ČMSCH a.s. , regionální pracoviště ÚE
Ing. Fialová Zdeňka - tel. 541 214 047, 602 292 572 - e-mail: brno@cmsch.cz
Popelova 53
620 00 Brno - Tuřany

OLOMOUCKÝ KRAJ (71)

ČMSCH a.s. , regionální pracoviště ÚE
Mgr. Dorňáková Martina - tel.: 581 735 068, 606 720 963 - e-mail: dornakova@cmsch.cz
Wurmova 606/2
750 02 Přerov

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (81)

ČMSCH a.s. , regionální pracoviště ÚE
Ing. Dratvová Dana - tel.: 553 777 468, 602 132 615 - e-mail: opava@cmsch.cz
Slavkovská 39
747 07 Opava