ÚSTŘEDNÍ REGISTR PLEMENÍKŮ

Jak vyplývá z plemenářského zákona a z jeho prováděcí vyhlášky č. 448/2006 Sb. ), k plemenitbě se mohou používat pouze plemeníci nebo jejich sperma, kteří jsou evidováni Ústředním registru plemeníků (dále jen ÚRP), který vede organizace pověřená vedením ústřední evidence koní (dále jen ÚEK).

Do registru je plemeník zapsán na základě žádosti majitele adresované ÚE, která musí být doložena:

Plemenná kniha vedená v ČR

a) plemeníci z tuzemského chovu

b) plemeníci dovezení ze zahraničí, příp.dovezené inseminační dávky

V ČR není vedena samostatná PK (týká se i inseminačních dávek)

* pokud je genetický typ stanoven v zahraničí, majitel zajistí jeho přepsání do české akreditované imunogenetické laboratoře (IL) a zašle na ÚE potvrzení o přidělení jeho laboratorního čísla v české laboratoři.

Imunogenetické laboratoře
(oprávněné osoby ke stanovování genetického typu a k ověřování původu koní):

Poznámka: Dojde-li k vyřazení hřebce ze všech PK hřebců, není dále zapsán ani v ÚRP, je již v tomto registru pouze evidován.

PLEMENITBA - PŘIPOUŠTĚCÍ REJSTŘÍKY

Před začátkem připouštěcí sezony jsou všichni držitelé plemenných hřebců zapsaných v ÚRP, včetně majitelů inseminačních dávek hřebců, vybaveni připouštěcím rejstříkem (dále jen PR). PR vydává ÚEK a je distribuován obvyklou formou, tzn. prostřednictvím organizací, které vedou příslušnou plemennou knihu - uznaných chovatelských sdružení (UCHS). V případě plemen, pro která se v ČR nevede plemenná kniha, majitel (držitel) hřebce požádá o připouštěcí rejstřík přímo ÚEK. PR jsou průpisové, prvopis a první kopie zůstávají v PR pro potřeby ÚE a UCHS, další dva průpisy (modrý a zelený) obdrží majitel klisny, který je přinese ke každému dalšímu připuštění. Majitel/držitel plemenného hřebce vyplňuje předepsané údaje o připouštěné klisně na základě údajů uvedených v průkazu koně a je povinen zkontrolovat totožnost klisny podle předloženého dokladu. Prvopis PR je po ukončení připouštěcí sezony, nejpozději však do konce roku, vrácen prostřednictvím UCHS (inspektorů chovu koní), na ÚEK. V případě plemen, pro která se nevede v ČR plemenná kniha, vrací PR na ÚEK majitel (držitel) hřebce.