OZNAČOVÁNÍ, REGISTRACE A EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ S KOŇMI (§ 22 a § 23 plemenářského zákona, prováděcí vyhláška č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Komise (EU) č. 2015/262 účinné od 1.1.2016)

Hříbata se označují tak, aby identifikační doklad (průkaz koně) byl vydán před opuštěním hospodářství, v němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data narození. V případě, že tento termín nebude dodržen, bude vystaven rovnou duplikát průkazu koně, pokud bude doložen původ, nebo náhradní identifikační doklad, pokud původ doložen nebude. V obou těchto případech bude kůň bez výjimky vyloučen z porážky pro lidskou spotřebu.

Způsoby označování

Označování koní, oslů a jejich kříženců s koňmi a jejich registraci v registračních knihách zajišťují:

  1. Uznaná chovatelská sdružení (organizace, která vede plemennou knihu) - zajišťují registraci a označení koní prostřednictvím smluvních odborně způsobilých osob. Registrace a označení koní je prováděno podle pravidel stanovených Řádem příslušné plemenné knihy schválené Mze

  2. Ústřední evidence koní - zajišťuje prostřednictvím smluvních odborně způsobilých osob registraci a označení koní:

    - bez plemenné příslušnosti, oslů a jejich kříženců s koňmi a ostatních koňovitých
    - narozených v ČR, pro která se vede PK ve třetích zemích, kde se nevystavuje průkaz (např. americká plemena, achaltekinští koně apod.)
    - dovezených ze třetích zemí bez průkazu koně

Adresy a telefonické spojení na tyto subjekty jsou uvedeny v kapitole "Kontakty".

Pracovník provádějící označování koní má povinnost označit koně do 28 dnů ode dne, kdy k tomu byl majitelem prokazatelně vyzván.

Pokud časem dojde na koni ke změnám, které neodpovídají jeho slovnímu a grafickému popisu, zajistí majitel opravu u některé osoby provádějící registraci. Změnu či doplnění popisu, popřípadě dodatečné označení koně mikročipem zaznamená pracovník do průkazu koně a odešle hlášení na adresu ÚEK.


OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE KONÍ NAROZENÝCH V ČR, EVIDOVANÝCH V PLEMENNÝCH KNIHÁCH VEDENÝCH V ČR

Způsob označení: jedním z výše uvedených způsobů, podle příslušného Řádu PK. Za označení koně zodpovídají UCHS.

Označení a registrace v registrační knize a v ÚEK se provádí vždy na základě doložení zeleného průpisu PL a pokud je to nutné, také osvědčení o ověření původu koně. testem DNA. To je požadováno v případě, že je hříbě narozeno po inseminaci, embryotransferu, nebo pokud neodpovídá délka březosti, pokud byla klisna připuštěna brzy po sobě dvěma různými hřebci, nebo hříbě nebylo označeno pod matkou. Ověření původu je nutné předložit i při označování těch plemen, u kterých to vyžaduje Řád plemenné knihy.

Po narození hříběte, s výjimkou anglických plnokrevníků a klusáků, zašle majitel do 21 dnů ode dne narození modrý průpis PL osobě, která provádí pro plemennou knihu označování a registraci koní a ta na jeho základě hříbě zapíše do registrační knihy koní. Ve stanovené době přijede hříbě označit způsobem, který předepisuje řád PK pro příslušné plemeno. Údaje o registraci, včetně slovního a grafického popisu, zaznamená do zeleného PL a svým podpisem potvrdí jejich platnost. Majitel koně vyplní předepsané údaje na druhé straně PL, zkontroluje správnost vyplnění celého PL a podepíše jej jako žádost o vystavení průkazu koně. Poté je PL, spolu s osvědčením o ověření původu, pokud je nutné, zaslán na ÚEK k vystavení průkazu koně.

Po narození hříběte anglického plnokrevníka zašle jeho majitel do 21 dnů po .narození třetí připouštěcí lístek na PK (Jockey Club). PK ho vybaví identifikační kartou hříběte a majitel do ní zajistí zaznamenání slovního a grafického popisu. Vyplněnou identifikační kartu, spolu s odebranými vzorky k ověření původu pak majitel zašle do imunogenetické laboratoře, která zaznamená do karty laboratorní číslo testu a zašle kartu na PK. Ta provede kontrolu totožnosti koně a vydá chovateli průkaz koně.

Po narození hříběte klusáka zašle jeho majitel do 21 dnů po narození třetí připouštěcí lístek na PK (Česká klusácká asociace). Plemenná kniha ho vybaví identifikační kartou, do které majitel u veterinárního lékaře zajistí zaznamenání slovního a grafického popisu. Majitel zašle identifikační kartu zpět na PK a ta zajistí ověření původu. Po doručení žádosti chovatele o kontrolu totožnosti koně pak plemenná kniha tuto kontrolu provede a vydá chovateli průkaz koně.

Pokud z jakéhokoliv důvodu není kůň označen tak, jak vyžaduje Řád PK, i když další podmínky PK splňuje, obdrží pouze průkaz koně s uvedením typu a původu. V každém případě však kůň musí být označen jedním z předepsaných způsobů.OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ S KOŇMI, NAROZENÝCH V ČR, KTEŘÍ NEJSOU EVIDOVÁNI V ŽÁDNÉ PLEMENNÉ KNIZE VEDENÉ V ČR (za označení zodpovídá ÚEK, která má tuto činnost smluvně zajištěnou u firmy Equiservis konzulent, s.r.o. a dalších smluvních pracovníků - viz Kontakty)

a) koně bez původu, kříženci, osli a jejich kříženci s koňmi a ostatní koňovití

Způsob označení: slovní a grafický popis a mikročip
Pokud je matka připouštěná hřebcem zapsaným v ÚRP, předkládá se při registraci vždy zelený průpis PL, do kterého registrující pracovník zaznamená grafický a slovní popis, číslo mikročipu a údaj o místě narození. Pokud není PL k dispozici, nebude uveden otec hříběte a registrující pracovník vyplní údaje do formuláře "Hlášení o registraci koně narozeného v ČR". PL resp. "hlášení o registraci" musí být podepsáno osobou, která žádá o vystavení průkazu. Na základě registrace ÚEK vystaví majiteli do 28 dnů ode dne doručení PL nebo "Hlášení o registraci koně narozeného v ČR" průkaz koně.

b) koně, jejichž plemenná kniha se vede ve třetí zemi (mimo EU)

Způsob označení: slovní a grafický popis a mikročip
Koně označí odborný pracovník po předložení zeleného průpisu PL a certifikátu o původu vydaném zahraniční plemennou knihou. Pokud kopie certifikátu nebude při registraci předložena, v průkaze nebude uvedeno plemeno a kůň bude deklarován "bez plemenné příslušnosti", příp. pouze v typu.

c) koně, jejichž plemenná kniha se vede v zemích EU

Způsob označení: podle podmínek plemenné knihy vedené v zahraničí
Koně označuje a zároveň jim vystavuje průkaz zahraniční PK. Majitel koně, po obdržení průkazu ze zahraničí, vyplní "Hlášení o registraci koně narozeného v ČR" a zašle ho do 28 dní od vystavení, společně s průkazem koně na ÚEK, která na základě těchto dokladů koně zaregistruje a průkaz vrátí do 7 dnů doporučeně majiteli.

OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ S KOŇMI PŘEMÍSTĚNÝCH Z JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ NEBO DOVEZENÝCH Z TŘETÍCH ZEMÍ (za případné označení zodpovídá ÚEK, která má tuto činnost smluvně zajištěnou u firmy Equiservis konzulent, s.r.o.)

Označování a evidence se týká pouze trvale dovezených zvířat, těch, kteří jsou dovezeni na dobu delší než 90 dnů. Registraci dovezených zvířat majitel zajistí nejpozději do 30 dnů po ukončení pohraniční veterinární kontroly nebo pokud se dočasný dovoz ( do 90 dnů) změní na trvalý.

a) Při přemístění koně z jiného členského státu EU musí koně doprovázet průkaz vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy EU. Výjimkou je hříbě před odstavem přemístěné spolu s matkou. K registraci trvale dovezeného koně zašle majitel na ÚEK "Hlášení o trvalém dovozu" společně s originálem průkazu vystaveným zahraniční chovatelskou organizací (nikoliv s FEI pasem!!). ÚEK koně zaregistruje, potvrdí do průkazu změnu majitele a průkaz vrátí do 7 dnů ode dne doručení majiteli. Formulář "Hlášení o trvalém dovozu je k dispozici v sekci "Tiskopisy ke stažení".

Pokud dojde ke ztrátě průkazu, duplikát si majitel musí nechat vystavit u organizace, která vydala originál. ÚEK duplikáty zahraničních průkazů nevystavuje .

Pokud dojde k přemístění koně z jiného členského státu EU bez průkazu koně, může mu být v ČR vystaven pouze náhradní identifikační doklad bez uvedení původu a plemenné příslušnosti.

b) Pokud koně dovezeného ze třetích zemí nedoprovází průkaz vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropského společenství, zajistí majitel koně registraci u osoby provádějící označování a registraci koní. Registrující pracovník označí koně do 28 dnů ode dne, kdy k tomu byl majitelem prokazatelně vyzván. Záznam o provedené registraci se posílá na ÚEK spolu s kopií zahraničního certifikátu, pokud je k dispozici, ÚEK vystaví průkaz koně do 28 dnů od obdržení podkladu. vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropského společenství, zajistí si majitel koně registraci u osoby provádějící označování a registraci koní (firma Equiservis konzulent, s. r.o.). Pracovník provádějící označování koní označí koně (osla nebo křížence) do 28 dnů ode dne, kdy k tomu byl majitelem vyzván. Na ÚEK se posílá vyplněné "Hlášení o trvalém dovozu koně" a kopie potvrzení o původu, pokud je k dispozici.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi upozorňujeme, že před podáním žádosti o vydání sportovní licence, je povinností majitele zaregistrovat trvale dovezeného koně v ÚEK !